Warszawska Izba Pielęgniarek i Położnych

bezsens życia

Temat: Prośba do przyszłych specjalistek ratunkowych :))
" />Na szczeblu centralnym organem samorządu pielęgniarek i położnych jest Naczelna Izba PiP w skład której wchodzą Naczelna Rada, Naczelna Komisja Rewizyjna, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd PiP. Siedzibą jest Warszawa. Najwyższym organem władzy samorządu PiP jest Krajowy Zjazd PiP. Odbywa się co 4 lata i ma charakter sprawozdawczo - wyborczy. To chyba tyle... Jesli chcesz zgłębić wiedze o tego typy rzeczach proponuje zdobyć " podstawy pielęgniarstwa" pod red. B. Ślusarskiej. Pozdrawiam i do zobaczenia w wawie za dwa tygodnie.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1804Temat: Liczba pielęgniarek w Polsce
" />W Polsce liczba zarejestrowanych pielęgniarek, czyli pracujących, bezrobotnych, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, pracujących za granicą a posiadających prawo wykonywania zawodu i urodzonych po 1940 roku wynosi 260 944 (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, wrzesień 2007) Obecnie średni wiek pielęgniarek wynosi 42,25 lat. Najwięcej zarejestrowanych pielęgniarek mieści się w przedziale wiekowym od 36 do 40 lat - 47 535 osób, co stanowi 18,22% wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek, podobnie jest w przedziale wiekowym od 31 do 35 lat – 46 328 osób (17,75%) i od 41 do 45 lat – 46 206 osób (17,71%). Osoby do 30 roku życia stanowią 13,4% (34 983 osoby) zarejestrowanych pielęgniarek. W roku 2010, spośród ogólnej liczby zarejestrowanych pielęgniarek - 19 051 osiągnie wiek 60 lat. W roku 2020 będzie to liczba 95 590 pielęgniarek, a w roku 2030 wiek 60 lat osiągnie 189 783 osoby. Średnio w kraju przypada 6,9 zarejestrowanej pielęgniarki na 1000 mieszkańców. Wskaźnik zatrudnienia natomiast na tysiąc mieszkańców wynosi 4,5 etatu pielęgniarskiego na tysiąc mieszkańców i 0,5 etatu położnej na tysiąc mieszkańców (dane z 2004 roku). Dla porównania wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek i położnych w krajach europejskich w...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=5


Temat: Czy potrzeba nam tyle OIPiP?
" />Powstał projekt nowej ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Zakłada likwidację "małych" izb pielęgniarskich. Ma pozostać ich 16. "3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju na województwa. Siedzibami organów okręgowych izb są: 1) Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Wrocław; 2) Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Bydgoszcz; 3) Lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Lublin; 4) Lubuskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Zielona Góra; 5) Łódzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Łódź; 6) Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Kraków; 7) Mazowieckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Warszawa; 8) Opolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Opole; 9) Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Rzeszów; 10) Podlaskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Białystok; 11) Pomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Gdańsk; 12) Śląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Katowice; 13) Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Kielce; 14) Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Olsztyn; 15) Wielkopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Poznań; 16) Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Szczecin." Co o tym myślicie, czy należy zlikwidować tyle izb?
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: Pomoc dla pielęgniarek z obszarów niedawnej powodzi
" />Ciekawa jestem czy pielęgniarki, położne poszkodowane w niedawnej powodzi dostały pomoc z Izb Pielęgniarek i Położnych Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie pomocy finansowej dla pielęgniarek i położnych dotkniętych skutkami powodzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzując się z pielęgniarkami i położnymi, które zostały poszkodowane wskutek katastrofalnej powodzi obejmującej 14 województw w Polsce, zwraca się z gorącym apelem do okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz członków i sympatyków samorządu pielęgniarek i połoÄąśnych o udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym pielęgniarkom i położnym. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wobec rozmiaru tragedii podjęła uchwałę w sprawie przekazania 200 tysięcy złotych w celu udzielenia pomocy członkom samorządu poszkodowanym w wyniku powodzi, którzy utracili co najmniej znaczną część swojego majątku. Samorząd pielęgniarek i położnych, będąc korporacją zawodową, która sprawuje nie tylko nadzór i pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, ale także ma możliwość organizowania i prowadzenia instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych oraz ich rodzin, w celu zwiększenia pomocy finansowej członkom samorządu utworzył wyodrębnione konto, na które będzie można dokonywać wpłat. Zebrane pieniądze zostaną przekazane okręgowym radom pielęgniarek i położnych, działającym na terenach dotkniętych powodzią, które dokonają podziału środków finansowych zgodnie z potrzebami. Wpłaty będą mogły być dokonywane przez poszczególne okręgowe izby pielęgniarek i położnych, członków samorządu – pielęgniarki i położne oraz jego sympatyków – osoby fizyczne i prawne. Wpłat należy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołoÄąśnych Al. Ujazdowskie 22, 00-478 Warszawa. Numer konta bankowego: Deutsche Bank PBC S.A. 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 z dopiskiem – ‟Powódź - pomoc pielęgniarkom”. Naczelna Rada Pielęgniarek i PołoÄąśnych kieruje szczególne wyrazy współczucia do pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi. Żywimy nadzieję, że wspólny wysiłek nas wszystkich złagodzi choćby w minimalnym stopniu konsekwencje okrutnego Äąśżywiołu, który dotknął pielęgniarki i połoÄąśne w znacznej części Polski. Podpisali: Sekretarz i...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1550


Temat: Konsultanci krajowi styczeń 2009
Intensywnej Opieki AM im. Karola Marcinkowskiego ul. Smoluchowskiego 11 60-179 Poznań tel.061/ 655 92 39 e-mail: szpital@urazowka.piekary.pl KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO: mgr Leokadia Jędrzejewska Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Powstańców Śląskich 50 53-333 Wrocław tel. 071/ 373 20 56 e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO dr n. med. Anna Koper Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz tel. 052/ 374 32 04 e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO: mgr Ewa Obrzut SZPZLO Warszawa-Wola ul. Ciołka 11 01-445 Warszawa tel....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=130


Temat: Zakres obowiązków a kompetencje zawodowe
" />KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA: dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodowe z dnia 27.03.2008 r. Opinia w sprawie stanowiska nr 18 XI Okręgowego Zjazdu Delegatów Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 27.03.2008r. W odpowiedzi na powyższe stanowisko dotyczące poddania weryfikacji możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodowe, z obecnym stanem prawnym, uprzejmie proszę o przyjęcie, co następuje: Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm ) określa zasady i warunki zawodu pielęgniarki i położnej ponadto szczegółowy zakres świadczeń ... bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210,poz.1540). Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, o czym mówi art.4 ust.1 w/w ustawy. Zawód położnej opisany jest w art. 5.1 polega na udzielaniu przez osobę świadczeń tożsamych z zawodem pielęgniarki, lecz skupia się na opiece nad kobietą, ciężarną, rodzącą, położnicą oraz noworodkiem. Zawód pielęgniarki i położnej należy do zawodów regulowanych, czyli takich, którego wykonywanie zależy od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określanych w odrębnych przepisach państwowych i korporacyjnych. Pracodawca zatrudniając pracownika na stanowisku pielęgniarki, położnej zobowiązany jest uwzględnić uprawnienia zawodowe, które są wynikiem odpowiednich kwalifikacji. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, położna po ukończeniu szkoły położnych (art. 7 w/w ustawy). Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową rade pielęgniarek i położnych (art. 11 w/w ustawy). Zawarcie umowy o prace miedzy pracodawcą a pielęgniarką/położną jest aktem zgody na warunki pracy i możliwość rozszerzania zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodu pielęgniarki/położnej, jest niezgodne z obecnym stanem prawnym. Za opracowanie zakresu obowiązków oraz szczegółowy opis stanowisk odpowiedzialna jest pielęgniarska i położnicza kadra zarządzająca (Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Naczelna pielęgniarka, Przełożona pielęgniarek i położnych,) która przy ustalaniu zadań bierze pod uwagę, ... poziomem jakości udzielanych świadczeń Konsultant Wojewódzki współpracuje z Samorządem Pielęgniarek i Położnych, o czym mówi w § 7 pkt. 9 w/w rozporządzenia. Ponadto do zadań Samorządu należy w szczególności sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, co zostało określone w art.4.1. ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. W imieniu Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa deklaruje współprace w ramach wspólnych działań w zakresie poprawy warunków, realizacji świadczeń pielęgniarskich.   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=136


Temat: Jakość leczenia w Świonach - pytanie?
Izbie Pielęgniarek i Położnych - (np. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie ul. Reformacka 10, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 6). *...
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=5053


Temat: Strajk pielęgnia
Izby Lekarskie i nieprzytomnie, za wszelką cenę dążą do prywatyzacji. Wtedy mogą oni liczyć na nasze całkowite poparcie. Nowa Lewica Warszawa, 6 lipca2007 r.
Źródło: fdlbc.nethit.pl/viewtopic.php?t=2033


Temat: Pakiet Świadczeniodawcy nieco dłużej
problem, gdyż tylko zależy od dobrej woli organów rejestrowych – czyli izby lekarskiej i izby pielęgniarek i położnych, aby otrzymywać na bieżąco aktualny wykaz. Tutaj też byłbym ostrożny jeśli chodzi o...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=2594


Temat: Raporty pielęgniarskie, c.d.
" />Pielęgniarstwo a prawo pracy. NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Al. Ujazdowskie 22. 00-478 Warszawa Pielęgniarki i położne z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwracają się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z prośbą o zajęcie stanowiska i pomoc w niżej opisanej sprawie. W kwietniu 2009 roku pielęgniarki i położne pracujące w RSzS w systemie zmianowym zwróciły się do Dyrekcji o wyliczenie i wypłacenie ... pracy, który umożliwiłby zrealizowanie tego zadania w ramach obowiązującej normy czasu pracy. Dyrektor nie ustosunkował się do naszej prośby i nie udzielił nawet odpowiedzi w związku z czym, pielęgniarki i położne złożyły pozwy do sądu pracy. Sprawy sądowe trwają od ponad 8 miesięcy. Zeznania składały Pielęgniarki Oddziałowe, Ordynatorzy, Kierownik Działu Służb Pracowniczych, Dyrektor oraz Pielęgniarka Naczelna i powódki. Spodziewałyśmy się, że Dyrektor ... pielęgniarki i położne, - jeśli pielęgniarki pozostawały w oddziale po godzinach pracy to tylko i wyłącznie w celach towarzyskich (?), - dla pozyskania dodatkowych pieniędzy ,,pojawił się pomysł, że te informacje, które pielęgniarki wymieniają między sobą na styku zmian to praca w nadgodzinach, choć przez tyle lat takiego problemu w ogóle nie było.” Czujemy się zażenowane i zawstydzone poziomem wiedzy oraz kompetencjami ... ustnego raportowania przez pielęgniarki i położne w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Pomimo naszej prośby skierowanej do Dyrektora o wprowadzenie standardu zdawania dyżurów przez pielęgniarki i położne uwzględniającego konieczność ustnego raportowania Dyrektor utrzymał ... oddziału?!!! Wobec powyższego, korzystając z zapisów zawartych w Ustawie o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych dotyczących uprawnień Samorządu w szczególności w zakresie: - sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, - ustalania i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem, oraz - ustalania standardów zawodowych (...), prosimy Samorząd o zajęcie stanowiska w przedmiocie: * oburzającej postawy zawodowej Pielęgniarki Naczelnej prezentowanej w trakcie procesu sądowego (głoszenie i poświadczanie nieprawdy przeciwko własnemu środowisku), * odpowiedzialności za wprowadzenie oficjalnego zakazu ustnego raportowania przez pielęgniarki i położne w RSzS, czym spowodowano ... OIPiP w Radomiu prosząc o wszczęcie postępowania przeciwko naszej Pielęgniarce Naczelnej na podstawie wymienionych zarzutów (rażące naruszenie obowiązków kierowniczych – stworzenie warunków pracy zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów oraz bezpieczeństwu pielęgniarek i położnych oraz złamanie zasad etyki zawodowej - działanie przeciwko własnemu środowisku poprzez głoszenie i poświadczanie nieprawdy). W naszym Szpitalu nie możemy obecnie należycie wykonywać pracy zgodnie obowiązującymi standardami zawodowymi w...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1064
 

Powered by WordPress dla [bezsens życia]. Design by Free WordPress Themes.